Shop karin A

Israel 

Boutique 5
Lincoln 5
Tel Aviv
03-5623391

 

Tema

Kiryat Shaul 20

Tel Aviv

03-6442356

Shtaim
King George 86
Tel Aviv

050-3340018

Karina
Kfar Azar

054-3331889

 

Moment

Tarshish 70

Shoham

054-4972133

Online 

 

Online Store
karinaviaz.com/shop

 

karinA on Marmelada Market (Hebrew)

market.marmelada.co.il/karina