Shop karin A

Israel 

Myki
7 Malchei Israel st., Tel Aviv
+972 3 5273992

 

Mayu
15 Shabazi st. Neve Tzedek, Tel Aviv
+972 3 5166975

Shtaim
86 King George st., Tel Aviv

+972 50 3340018

Boutique 5
5 Lincoln, Tel Aviv
03 5623391

 

Tema

Kiryat Shaul 20

Tel Aviv

03-6442356

 

Online 

 

Online Store
karinaviaz.com/shop

 

karinA on Marmelada Market (Hebrew)

market.marmelada.co.il/karina